Ordinær generalforsamling - endelig dagsorden

Til alle medlemmer

Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag, den 28/4 2016.

Hermed endelig dagsorden til generalforsamling i næste uge. Bestyrelsen har ikke modtaget punkter til forslag eller tillidspersoner end dem der fremgår af dagsordenen nedenfor.

HUSK at møde op og hylde årets bedste præstationer for hhv. teknik, kamp samt træningsindsats og deltag i lodtrækningen om en sportstaske.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab for 2015 samt budget for 2016 til godkendelse. Kontingent i Skanderborg afdeling foreslås uændret 330 kr/kvartal for Mon medlemmer og 450 kr/kvartal for øvrige medlemmer. 

4. Behandling af indkomne forslag:  Bestyrelsen foreslår: Vedtægtsændring, som retter DTaF, DGI og DIF i vedt.
Vedtægtsændring vedr. §2:
”… i henhold til D.T.F.’s regler” foreslås ændret til ”… i henhold til DTaF’s regler”

Vedtægtsændring vedr. §3:
”… medlem af D.T.F., D.I.F., D.G.I, samt ….” foreslås ændret til” … medlem af DTaF, DIF, DGI samt ….”


Vedtægtsændring vedr. §7 andet punktum:
”… eller ved meddelelse i foreningens blad.” foreslås ændret til ”… eller ved meddelelse på foreningens hjemmeside.”

Bestyrelsen foreslår:
Rusmiddelpolitik:
Se vedhæftede forslag.Bestyrelsen foreslår:
Klubhusprojekt – køreplan:
Bestyrelsen foreslår uændret at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling,
hvor vi kan fremlægge en køreplan for udflytning fra Regnbuevænget, den midlertidige
facilitet og den estimerede tidsplan for gennemførelse af det nye klubhusbyggeri på
Fælleden. Udvikling og baggrund siden sidst:
Vi har endelig fået en mundtlig bekræftelse på at vi får den ønskede grund på
tennisområdet på Fælleden. Vi afventer den endelige aftale med vilkår og byggesag vedr.
byggeri på grunden. Den selvejende institution (DSI) har indgået en betinget købsaftale
med en køber til vores nuværende grund, som sælges i samarbejde med vores naboer i
Regnbuevænget 3. Pt. er DSI i gang med afklaring af de juridiske og økonomiske vilkår
ved salget.
Der bliver tidligst tale om en udflytning fra Regnbuevænget i starten af 2017.
Der er kig på flere muligheder ift. den midlertidige træningsfacilitet, men en eller flere af
disse muligheder er forudsat at salget går igennem.  
5.-9. Valg af formand Torben S. Hansen villig til genvalg

Valg af best.medlemmer
Morten Purup villig til genvalg

Simon Steenholt villig til genvalg

Valg af best.suppleanter
Steen Holm villig til genvalg

Lena Gellert villig til genvalg 
10. Valg af revisorer:
Jan Børlum villig til genvalg

Hans Peder Andersen villig til genvalg

11. Valg til udvalg:
Aktivitetsudvalg

Projektgruppe lokaler Nedsættes af bestyrelse

Sponsorgruppe Nedsættes af bestyrelse

12. Eventuelt.

Overrækkelse af pokaler for bedste præstationer det forgangne år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub

Rusmiddelpolitik

I Skanderborg Taekwondo Klub tager vi generelt afstand fra misbrug af alle former for rusmidler. På den anden side er det vigtigt at vi, som frivillig forening, erkender problemer med rusmidler, hvis de opstår – og skaber rum for at vi kan tale om det.

Definition:

Rusmidler: dækker både de lovlige (tobak og alkohol) samt de ulovlige (f.eks. hash, amfetamin, vækst- og præstationsfremmende stoffer).

Målsætning:


 • Skanderborg Taekwondo Klub skal være en forening, hvor forældre uden bekymringer kan sende deres børn/unge, velvidende at de er i trygge rammer og hvor ulovlige rusmidler og andre vækstfremmende stoffer ikke accepteres.

 • Med denne rusmiddelpolitik er det klubbens mål at:
 • o
  Klubben overfor medlemmer, ledere og medlemmers forældre signalerer at vi tager et positivt medansvar.
 • o
  At klubben viser en tydelig modstand mod enhver form for misbrug af alle slags rusmidler.
 • o
  At alle voksne der – på den ene eller anden måde – er tilknyttet foreningens aktiviteter, er bevidste om at de er rollemodeller for især klubbens unge medlemmer.

Politik:

Følgende regler er gældende i Skanderborg Taekwondo Klub:


 • Indtagelse af ulovlige rusmidler vil under ingen omstændigheder blive accepteret.

 • Alkohol er ikke for børn – derfor er der ingen børn, der vil kunne få serveret alkohol i foreningens regi.

 • Indtagelse af alkohol accepteres i forbindelse med lukkede sociale arrangementer. Når der afholdes arrangementer, hvor der indtages alkohol, er der kun adgang for voksne medlemmer (over 16 år). Indtagelse af alkohol af personer i alderen 16-18 år foregår kun med skriftlig tilladelse fra deres forældre.

 • I forbindelse med foreningens arbejde, er det vigtigt at de voksne er bevidste om, at de er rollemodeller for de børn og unge der deltager. Derfor bør indtag af alkohol og rygning foregå med omtanke.

 • Skanderborg Taekwondo Klubs klubhus er røgfrit område.

 • Personer der transporterer klubbens medlemmer til stævner eller andre arrangementer må ikke møde op i beruset/påvirket tilstand, ligesom der ikke må indtages alkohol i tidsrummet umiddelbart inden turen påbegyndes og indtil turen er afsluttet ved hjemkomst.

Handling:


 • Hvis et misbrug opdages skal vedkommende konfronteres og problemet skal forsøges løses gennem dialog. Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om eventuelle konsekvenser.

 • Såfremt det konstateres, at der sker/er sket misbrug i Skanderborg Taekwondo Klubs regi, vil bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde vurdere hvad konsekvenserne bliver. Hvis misbruget er begået af personer under 18 år kontaktes forældrene.

 • Indtagelse af og/eller besiddelse af ulovlige rusmidler eller vækstfremmende stoffer kan medføre bortvisning. For personer under 18 år vil der blive taget kontakt til forældrene.