Generalforsamling 2015 - endelig dagsorden

Til alle medlemmer 2015-04-19

Endelig dagsorden til ordinær generalforsamling mandag, den 27/4 2015 kl. 19.00

Hermed endelig dagsorden til generalforsamling i næste uge.

HUSK at møde op og hylde årets bedste præstationer for hhv. teknik, kamp samt træningsindsats og deltag i lodtrækningen om en sportstaske.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. 
Forelæggelse af regnskab for 2014 samt budget for 2015 til godkendelse.
Kontingent i Skanderborg afdeling foreslås uændret 330 kr/kvartal for Mon medlemmer og 450 kr/kvartal for øvrige medlemmer. 

Kontingent i Ry afdelingen foreslås ændret til 350kr/kvartal for børnemedlemmer.
Endvidere foreslås at bestyrelsen kan køre en forsøgsordning med gratis kontingent for
forældre, hvis barn er medlem i Ry afdelingen.

4. 
Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår:
Vedtægtsændring vedr. §12 – tilføjelse efter sidste punktum:
Herunder kan kassereren administrere/disponere via et af banken udstedt betalingskort
f.eks. et dan/visa kort.

Bestyrelsen foreslår:
Klubhusforslag:
Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til, i samarbejde med Den Selvejende
Institution Skanderborg Taekwondo og Hapkidocenter (DSI), at arbejde videre med et
nyt klubhusprojekt på ”Fælleden” placeret i forbindelse med Tenniscentrets
område/matrikel. Generalforsamlingen beslutter samtidigt at en flytning til området ved
tenniscentret godkendes under følgende forudsætninger:

- At DSI indgår en bindende aftale med Skanderborg Kommune, som stiller en grund
ved tenniscentret vederlagsfri (i en periode på minimum 30 år) til rådighed for et
klubhusbyggeri. Samt at der kan opnås dispensation fra lokalplanen for området til
vores klubhusbyggeri og at projektet kan opnå byggetilladelse.
- At der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som skal godkende den
endelige køreplan for fraflytning af Regnbuevænget og til tennisområdet. Flytning til en
midlertidig facilitet i Skanderborg kan komme på tale indtil finansiering af byggeriet på
tennisområdet er tilvejebragt.

5.-9. Valg af næstformand Mark Lee Larsen villig til genvalg

Valg af kasserer Brian Poulsen villig til genvalg

Valg af best.medlemmer Sanne Jensen villig til genvalg

 Lars Sørensen villig til genvalg (forældrerep)

Valg af best.suppleanter Steen Holm villig til genvalg
                                          Lena Gellert villig til genvalg

10. Valg af revisorer:       Jan Børlum villig til genvalg
                                          Hans Peder Andersen villig til genvalg

11. Valg til udvalg:
Aktivitetsudvalg

Projektgruppe lokaler Nedsættes af bestyrelse
Sponsorgruppe Nedsættes af bestyrelse

12. Eventuelt.

Overrækkelse af pokaler for bedste præstationer det forgangne år.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Baggrund – se nedenfor*.

*) Baggrund for klubhusforslag:

Bekræftelse fra Skanderborg Kommune:
Vi har, efter en modningsproces ved både kommunen og i klubben, endelig modtaget en bekræftelse fra kommunen på at vi kan flytte til området ved tenniscentret med vores kommende klubhusprojekt. Tennisklubben skal dog stadig godkende en fremtidig løsning hvor vi bliver naboer på det område, som de pt. har en lejeaftale med kommunen på.

Salg af Regnbuevænget 1 & 2:
Kommunen har påbegyndt salg af ”den hvide skole” eller spejdergården. Pt. er Regnbuevænget 2 sat til salg og nr. 1 sættes til salg i nær fremtid med en budfrist den 1/6 2015. Det har derfor være vigtigt for DSI at udnytte tiden til at opnå den bedste mulige pris ved et salg af Regnbuevænget 5.

Salg af Regnbuevænget 3 & 5:
Vi har de foregående 3-4 måneder afholdt en række afklarende møder i DSI/klub regi. Møder er afholdt med kommunen samt med vores naboer i Regnbuevænget 3 for at fremme processen og få optimeret det udgangspunkt vi får, hvis og når vi skal fraflytte Regnbuevænget 5 og etablere nye klubhusfaciliteter et andet sted. Indtil videre går tingene i den rigtige retning og er efter vores vurdering tæt på en afklaring. Efter kommunens igangsætning af salget af nr. 1 & 2 har vi fået flere henvendelser fra udviklere, som er interesseret i vores grund. DSI har fået et konkret bud fra en udvikler, som ønsker at lave et samlet projekt på området Regnbuevænget 1-5 dvs. den store grund mod Kr. Kielbergsvej og inkl. vores. Prisen er interessant, men der er selvfølgelig også et par forudsætninger der følger med så som lokalplan godkendelse og om udvikleren vinder buddet på kommunens grund på nr. 1.

Tidshorisonten:
Hvad er tidshorisonten for flytning med baggrund i denne beslutning ? Pga. lokalplan god-kendelser på Regnbuevænget og på tennisområdet vil der gå minimum et år inden vi skal tænke på fraflytning fra vores nuværende lokaler. Det giver os tilstrækkelig tid til at finde en midlertidig facilitet og i god ro og orden få tilrettelagt det endelige klubhusprojekt og få planen for at få tilvejebragt den fulde finansiering til det kommende projekt på plads.